KIVIUGREL (Clopidogrel Bisulfate 75mg tablet)(Visa no.: VN-18266-14)

Origin: INDIA. Manufacturer: THE MADRAS PHARMACEUTICALS

https://jobitel.com

ALLERPHAST (Fexofenadin HCl 60 mg) (SĐK: VD-19696-13)

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y Tế (MEBIPHAR JSC)

https://xjobs.org